ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη του Διαδικτυακού Τόπου μας διέπετε από τους όρους της παρούσας ιστοσελίδας και τις σχετικές διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου ( Ν. 2472/1997, Π.Δ. 207/1998 και 79/2000, αρ. 8 Ν. 2819/2000)  και του Γενικού Κανονισμού Προστασία Δεδομένων ( ΕΕ) 2016/679.
Τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγει ο Διαδικτυακός Τόπος μας, δεν γνωστοποιούνται σε τρίτους (με εξαίρεση όπου προβλέπεται από το Νόμο στις αρμόδιες και μόνο αρχές), αλλά διαφυλάσσεται ο προσωπικός τους χαρακτήρας.

Ο Διαδικτυακός Τόπος μας διατηρεί αρχεία με τα στοιχεία αυτά αποκλειστικά για λόγους στατιστικούς, επικοινωνίας και βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών του.
Ειδικότερα, αναφορικά με τις υπηρεσίες συνομιλιών και forum, ο Διαδικτυακός Τόπος μας δύναται να καταγράφει τα μηνύματα που αποστέλλονται από τους χρήστες/επισκέπτες, με σκοπό να εξακριβώσει την ύπαρξη ή όχι παραβάσεων των όρων της παρούσας ιστοσελίδας, αλλά σε καμία περίπτωση να γνωστοποιήσει το περιεχόμενο τους σε τρίτους.
Επιπλέον, στην περίπτωση των «δεσμών» προς άλλους διαδικτυακούς τόπους, ο Διαδικτυακός Τόπος μας δεν ευθύνεται για τους όρους διαχείρισης και προστασίας των προσωπικών δεδομένων που αυτοί ακολουθούν.
Σε κάθε περίπτωση πάντως ο χρήστης του Διαδικτυακού Τόπου μας έχει τη δυνατότητα αφού επικοινωνήσει με το αρμόδιο τμήμα και διαπιστώσει την ύπαρξη προσωπικού του αρχείου, να ζητήσει τη διαγραφή, διόρθωση ή αλλαγή του.

ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ:
Η nanospito.gr χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών/χρηστών για τρεις γενικούς λόγους: 
1) Τη διεκπεραίωση των συναλλαγών για τις αγορές που πραγματοποιούν οι χρήστες μέσω του nanospito.gr.
2) Την ενημερωτική υποστήριξη των πελατών/χρηστών του και την επιλογή του περιεχομένου που τους προσφέρει, προκειμένου να είναι συναφές με τις γενικές τους προτιμήσεις.
3) Την ανταπόκριση σε τυχόν αιτήματα των πελατών/χρηστών σχετικά με τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που διατίθενται από και μέσω του nanospito.gr και την ενημέρωση τους σχετικά με νέες προσφορές υπηρεσιών και προϊόντων.